BIP - Przedszkole nr 6 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 6 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
STATUT JEDNOSTKI
S T A T U T

 

 

S T A T U T

 

PRZEDSZKOLA NR 6

W CHORZOWIE

 

OPRACOWANY

 

Ø    Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. ( Dz. U. Nr 61 z dnia 19.06.2001 r., poz. 624 ) z późniejszymi zmianami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

PRZEDSZKOLA NR 6

W CHORZOWIE

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.           Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Nr 6, jest przedszkolem publicznym.

2.           Przedszkole nie posiada imienia.

3.           Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Gałeczki 56 w Chorzowie.

4.           Przedszkolu na wniosek rady pedagogicznej może być nadane imię.

5.           Imię przedszkolu nadaje organ prowadzący.

6.           Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu, na pieczęciach:

Przedszkole nr 6

41-500 Chorzów

ul. Gałeczki 56

32 241 03 64

 

 

 

 

 
 
 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 2

1.           Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności w zakresie:

1)           udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z mikrodefektami, przy współpracy z rodzicami,

2)           umożliwienia dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

2.           Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „ gotowości szkolnej”

3.           Przedszkole wobec rodziny pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.

4.           Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

5.           Zadania przedszkola realizuje nauczyciel poszczególnych oddziałów w oparciu o program wychowania w przedszkolu i roczny plan pracy, dobierając właściwe metody i formy pracy wychowawczo-dydaktycznej.

6.           Opiekę nad dzieckiem w czasie jego pobytu w przedszkolu i w czasie zajęć poza przedszkolem sprawuje nauczyciel danej grupy wiekowej przy współudziale osób zatrudnionych w placówce tj. pomocy nauczyciela lub woźnej oddziałowej.

7.           Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią.

8.           W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa woźna oddziałowa lub pomoc nauczyciela zobowiązana jest do odbioru dziecka w szatni od rodziców (opiekunów) lub upoważnionej przez nich osoby i odprowadzenia go do nauczyciela grupy.

9.           Dla zapewnienia bezpieczeństwa dziecka, woźna oddziałowa lub pomoc nauczyciela sprawująca dyżur w szatni, zobowiązana jest do przekazania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom), którzy są wyznaczeniu na pisemnej deklaracji odbioru dziecka, pod warunkiem, iż osoby te nie są w stanie nietrzeźwym.

10.      Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

 

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 3

1.           Organami przedszkola są:

1)           dyrektor przedszkola,

2)           rada pedagogiczna,

3)           rada rodziców.

2.           W celu zapewnienia właściwie wykonywanych kompetencji organów przedszkola określonych w przepisach prawa i statucie placówki, dyrektor przedszkola zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola.

3.           W przypadku konfliktu między radą pedagogiczną a radą rodziców organem rozstrzygającym jest dyrektor przedszkola. W przypadku sporu między organami przedszkola a dyrektorem zainteresowana strona zwraca się do organu prowadzącego z prośbą o jego rozstrzygnięcie.

4.           Przedszkolem kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowiskodyrektora.

5.           Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący przedszkole.

6.           Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu.

7.           Wymagania jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko dyrektora określają odrębne przepisy.

8.           Stanowisko na dyrektora przedszkola powierza się na okres 5 lat szkolnych.

9.           Po upływie w/w okresu organ prowadzący po zasięgnięciu opinii rady rodziców i rady pedagogicznej może przedłużyć powierzone stanowisko na kolejne 5 lat.

10.      Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko dyrektora może go odwołać w trybie określonym w art.38 „Ustawy o Systemie Oświaty”.

11.      Do zadań dyrektora przedszkola w szczególności należy:

1)           kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

2)           sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3)  sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

4)           realizowanie uchwał rady pedagogicznej oraz rady rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji,

5)        dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracją finansową i gospodarczą obsługą placówki,

6)           zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

7)           przyznawanie nagród oraz wymierzonych kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

8)           występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

9)           wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 

12.     Rada pedagogiczna, w której skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu stanowi kolegialny organ przedszkola.

13.     Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

14.     W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

15. Zebrania rady pedagogicznej organizowane są według planu rocznego oraz w miarę potrzeb. Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być dyrektor, rada pedagogiczna (co najmniej 1/3 członków), organ prowadzący.

16. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania z regulaminem rady.

17.  Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności placówki.

18.     Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1)           zatwierdzenie planów pracy przedszkola,

2)           podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych na placówce,

3)           ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki

4)           podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków.

19.      Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)           organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

2)           projekt planu finansowego placówki,

3)           wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)     propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

20.Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 18 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia w niej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

21.     Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki albo jego zmiany.

22.    Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

23.    W przypadku określonym w pkt.22 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

24.   Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

25.      Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

26.      Zebrania rady są protokołowane.

27.Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.

28.    Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wychowanków, jest organem społecznie działającym na rzecz placówki.

29.      Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci tej placówki.

30.     Rada Rodziców współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na rzecz dzieci przez rodzinę i przedszkole.

31.  Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. Rada Rodziców opiniuje statut przedszkola, przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu pracy, ma prawo do wyrażania opinii na temat wdrażanych programów autorskich i funkcjonowania placówki do organu sprawującego nadzór nad przedszkolem.

32.      Wybory do oddziałowych rad rodziców, Prezydium Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu jawnym, na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców, przy czym szczegółowy tryb dokonywania wyborów do organów Rady Rodziców zawierają odrębne przepisy Regulaminu Rady Rodziców.

33.      Rada Rodziców może wystąpić do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

34.Dyrektor informuje przewodniczącego rady rodziców o terminie zebrań rady pedagogicznej. W posiedzeniach rady pedagogicznej może brać udział Rada Rodziców.

35.Rada Rodziców gromadzi fundusze niezbędne dla wspierania działalności przedszkola, a także ustala zasady użytkowania tych funduszy.

 

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 4

1. Przedszkole dostosowuje organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej do potrzeb wychowanków i oczekiwań rodziców.

2.    Liczbę miejsc w przedszkolu ustala organ prowadzący.

3.    Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „ Karta zgłoszenia dziecka”.

4. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 7 sal zajęć oraz salę do zajęć muzyczno - ruchowych odpowiednio wyposażone w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne, dostosowane do wieku i potrzeb psychofizycznych dzieci, umożliwiające im bezpieczny pobyt, zabawę oraz wszechstronny rozwój. Dwie szatnie dla dzieci, dwie kuchnie, pomieszczenia administracyjno gospodarcze.

5.   Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, wyposażonego w bezpieczne urządzenia, dostosowane do potrzeb i wieku dzieci.

 

§ 5

1.           Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2.           Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.

3.           W razie potrzeb środowiskowych przyjmuje się dzieci niepełnosprawne.

4.           Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określającej ich poziom rozwoju psychicznego i stan zdrowia.

 

§ 6

1.           Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wypracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz programów autorskich.

2.           Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3.           Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, które nie będą kolidowały z zajęciami ogólnymi, przy czym uczęszczanie dziecka na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców (prawnych opiekunów).

4.           Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć logopedycznych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1.           z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,

2.           z dziećmi w wieku 5-6 lat - około30 minut.

5.           Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 7

1.           Przedszkole jest placówką wielooddziałową.

 

§ 8

1.           Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

2.           Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

3.           W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1)           czas pracy poszczególnych oddziałów,

2)           liczbę pracowników przedszkola łącznie z dyrektorem,

3)           ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 

§ 9

1.           Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, zasady określonej w §5 ust. 2-4 oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

2.           Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§ 10

1.           Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z § 10 ust.3 Statutu Przedszkola.

2.           Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie tj. od 8 do 13.

3.           Terminy przerw w pracy przedszkola są ustalone przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

4.           O terminach zajęć dodatkowych, jak również o wysokości odpłatności za te zajęcia rodzic (opiekun) zostaje powiadomiony na zebraniu organizacyjnym.

5.           Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia pracowników są zawarte w regulaminie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, który ustala organ prowadzący.

6.           Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki żywieniowej oraz kosztów przygotowania posiłków.

7.           Koszty wyżywienia personelu kuchennego są dofinansowane w całości przez Miasto Chorzów.

 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

 

§ 11

1.           W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2.           Intendent przedszkola wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno-finansowych oraz gospodarczych, a w szczególności:

1)           zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt gospodarstwa domowego i środki czystości,

2)           nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieci i personelu,

3)           sporządzanie jadłospisów dekadowych i udostępnianie ich rodzicom,

4)           uczestnictwo w naradach roboczych, prowadzenie magazynu oraz dokumentacji magazynowej, jak również książki druków ścisłego zarachowania,

5)       prowadzenie pełnej księgowości w zakresie przychodów i rozchodów pieniędzy pobranych od rodziców, gotówki podjętej w banku, pieniędzy wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta (dowody wpłat i wypłat, raporty kasowe administracyjno-żywieniowe, miesięczne sprawozdania odpłatności),

6)           codzienne sporządzanie raportów żywieniowych potwierdzonych przez kucharkę i dyrektora,

7)   udział w przeprowadzeniu inwentaryzacji majątku przedszkola oraz pomoc w opracowaniu dokumentacji w czasie inwentaryzacji,

8)    wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.

 

3.           Kucharka zobowiązana jest:

1)           przyrządzać punktualnie, zdrowe i higieniczne posiłki,

2)       przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać  racjonalne ich zużycie,

3)           prowadzić magazyn podręczny,

4)       utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych i magazynowych,

5)           brać udział w ustalaniu jadłospisów,

6)           pobierać próby żywieniowe,

7)           wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola.

 

4.           Pomoc kuchenna zobowiązana jest:

1)           pomagać w przygotowaniu posiłków,

2)   utrzymywać w czystości kuchnię, magazyny, szatnię personelu kuchennego oraz w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny,

3)           załatwiać zlecone czynności związane z zakupami i dostarczaniem posiłków,

4)           wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora placówki.

 

5.           Woźna oddziałowa zobowiązana jest:

1)           utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia,

2)           pomagać nauczycielowi w czasie prowadzenia zajęć w sali lub poza terenem przedszkola,

3)           wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy placówki.

 

6.           Pomoc nauczyciela zobowiązana jest:

1)   spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

2)           utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,

3)           zastępować w pracy osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich,

4)           prać bieliznę dziecka w razie zabrudzenia jej w przedszkolu,

5)           wspólnie z nauczycielem przygotowywać pomoce dydaktyczne do zajęć,

6)         wykonywać inne polecenia dyrektora oraz nauczycieli związanych z bieżącymi potrzebami dziecka i placówki.

 

7.           Rzemieślnik zobowiązany jest:

1)           konserwować urządzenia i sprzęt przedszkolny,

2)          wykonywać zabiegi konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie ogrodu przedszkolnego ( koszenie trawy, przycinanie krzewów, drzew, plewienie),

3)           zachować szczególne bezpieczeństwo i ostrożność w czasie pracy na wysokości i z prądem przy wyłączonym dopływie energii elektrycznej,

4)    wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora oraz prac zleconych przez pozostałych pracowników przedszkola.

 

8.           Palacz—dozorca nocny zobowiązany jest:

1)           dbać o stan urządzeń technicznych w przedszkolu,

2)           sprzątać i utrzymywać w czystości teren ogrodu przedszkolnego oraz chodniki doprowadzające do przedszkola

3)        odśnieżać chodniki i wszelkie dojścia do przedszkola oraz stosować środki zapobiegające skutkom gołoledzi,

4)           utrzymywać czystość w pomieszczeniach kotłowni, piwnicach,

5)           strzec mienia przedszkolnego przed kradzieżą i włamaniem,

6)           zapobiegać dewastacji ogrodu przedszkolnego przez obce osoby,

7)           dozorować sprawność urządzeń technicznych i elektrycznych tj. bojlery elektryczne, wodociągi, kotłownię C.O., instalację gazową a w razie ich niesprawności lub awarii natychmiast zgłosić dyrektorowi lub dzwonić pod numery pogotowia alarmowego w celu uniknięcia awarii,

8)           wykonywać inne polecenia i czynności zlecone przez dyrektora przedszkola.

 

 

§ 12

1.         Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

2.       Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 

 

§ 13

1.  Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, będąc odpowiedzialnym w szczególności za:

1)           życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podpisując stosowną deklarację,

2)           tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,

3)           planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej jak również za jej jakość i wyniki,

4)           prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,

5)         współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną.

2.         Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

1)           poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

2)           ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

3)           włączenia ich w działalność przedszkola.

3.           Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia.

4.           Współdziałanie nauczyciela z rodzicami przybiera formy:

1)           zebrań grupowych,

2)           zajęć otwartych,

3)           uroczystości otwartych

4)           kontaktów indywidualnych,

5)    informacji na tablicy ogłoszeń.

5.           Formy współpracy uwzględniają prawo rodziców do:

1)           znajomości zadań wynikających z planowania pracy zarówno przez przedszkole jak i nauczyciela,

2)           uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,

3)  wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat przedszkola.

6.       Przedszkole organizuje jeden raz w roku dni otwarte a nauczyciele w poszczególnych oddziałach prowadzą zajęcia pokazowe dla rodziców oraz organizują zebrania w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

 

 

§ 14

1.    Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust.2., ust.3.

2.    Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do          przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3.    Dziecko, które nie ukończyło 3-go roku życia, ma 2 i pół roku, może uczęszczać do przedszkola, jeżeli po okresie rekrutacji są wolne miejsca w grupie najmłodszej oraz Dyrektor wyraża na to zgodę.

4.    Rekrutacja dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się od 1 kwietnia do 30 maja.

5.    Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola:

1)           w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących zawodowo ,

2)           dzieci matek samotnych,

3)           dzieci matek niepracujących lub przebywających na urlopach wychowawczych przyjmowane są na taką ilość godzin, jaka wynika z potrzeb rodziców.

6.         W przypadku, kiedy liczba zgłoszonych przewyższa liczbę miejsc, przyjęć dokonuje się przez społeczną komisję kwalifikacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola.

7.    Komisje społeczne dokonują kwalifikacje dzieci na podstawie kart zgłoszeń. Decyzje komisji są protokołowane, zaś imienne listy dzieci przyjętych do przedszkola są wywieszane w miejscu dostępnym dla zainteresowanych.

8.           Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinni przedtem pobrać kartę zgłoszenia dziecka i dokładnie wypełnić.

9.           Dziecko ma prawo do:

1)    właściwie zorganizowanego czasu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

2)     ochrony przed wszelkimi formami fizycznej bądź psychicznej przemocy oraz poszanowania godności osobistej,

3)           życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

4)           ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

10.      Dziecko ma obowiązek do:

1)           poszanowania mienia przedszkolnego,

2)           szacunku wobec osób zatrudnionych w przedszkolu,

3)           przestrzegania norm i reguł panujących w grupie przedszkolnej.

11.      Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku:

1)           zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 miesięcy,

2)           nieobecności dziecka, które bez dostatecznego usprawiedliwienia nie uczęszcza do przedszkola powyżej

1-go miesiąca po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców.

 

 

§ 15

1.           Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.           Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Lilianna Mondel, dnia: 2007-04-14
utworzony: 06-10-2006 / modyfikowany: 05-09-2016
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 6 w Chorzowie 2018